مباحث مدرسه

✅ رصد و تحلیل منحنی نوری سیارک ها
✅ رصد و کاهش اطلاعات ترانزیت سیاره های فراخورشیدی
✅ ارتباط و مشارکت در پروژه های علمی بین المللی
✅ استخراج و استفاده از دیتاهای آنلاین
✅ تحلیل داده های حجیم (Big Data) در نجوم