Register

ثبت نام به پایان رسیده است. لطفا از تکمیل فرم خودداری کنید
-همه موارد خواسته شده را با دقت پر کنید
-از معرفی قراردادن افرادی هم سطح خودتان اجتناب کنید و سعی کنید از اساتیدی که شما را می شناسند استفاده کنید
- عکس پرسنلی مناسب الزامی است
- پر کردن نادقیق و یا ناقص باعث عدم بررسی خواهد شد
- در صورت نیاز با شما برای مصاحبه و یا با معرف، تماس گرفته خواهد شد

مهم: به هیچ عنوان اساتید مدرسه را به عنوان معرف انتخاب نکنید.

Register