پذیرفته شدگان اولیه

پس از بررسی ها، علاقمندان زیر برای شرکت در ششمین مدرسه تابستانی نجوم انتخاب شده اند. بررسی ها شامل رزومه، مصاحبه با شخص، معرف، و اولویت های مدنظر برگزار کنندگان بوده است.

1. فاطمه داودی (تهران)
2. احمد سراستاد (یزد)
3. انسیه فصیحی هرندی (کرمان)
4. هومن جهانبانی (کرج)
5. محمدجواد گذرندی (دزفول)
6. ریحانه رادی (تهران)
7. طیبه میرزایی رضایی (کرج)
8. آیسو اکبری (اصفهان)
9. شیوا رضوان پناه (رشت)
10. زهرا عسکری (اصفهان)
11. زهرا غیاثوند (پاکدشت)
12. زینب زارع (تهران)
13. ساحل مس فروش (شیراز)
14. مهدی طالبی (شاهین شهر)
15. سینا شعبانی (اصفهان)

پذیرفته شدگان اولیه