تصاویر مدارس پیشین

اولین مدرسه تابستانی نجوم - مرکز فضایی البرز سازمان فضایی ایران

تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین


دومین مدرسه تابستانی نجوم - تبریز با همکاری انجمن نجوم آیاز

تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین


سومین مدرسه تابستانی نجوم - یزد با همکاری انجمن نجوم یزد

تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین


چهارمین مدرسه تابستانی نجوم - مرکز فضایی البرز سازمان فضایی ایران

تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین


پنجمین مدرسه تابستانی نجوم - مرکز فضایی البرز سازمان فضایی ایران

تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین


ششمین مدرسه تابستانی نجوم - مرکز فضایی البرز سازمان فضایی ایران

تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین
تصاویر مدارس پیشین