تاریخ‌های مهم و برنامه زمان‌بندی

انتشار اطلاعیه و آغاز ثبت نام: 22 تیر 1396
پایان ثبت نام: 5 مرداد 96
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه: 6 مرداد 96
آخرین مهلت واریز شهریه مدرسه: 13 مرداد 96
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی: 20 مرداد 96
آغاز مدرسه تابستانی نجوم: 6 شهریور96
پایان مدرسه تابستانی نجوم: 8 شهریور 96

تاریخ‌های مهم و برنامه زمان‌بندی