تاریخ‌های مهم

✅ انتشار اطلاعیه رسمی و آغاز ثبت نام: 8 تیرماه
✅ پایان مهلت ثبت نام: 20 تیرماه (تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود)
✅ آخرین مهلت واریز برای پذیرفته شدگان: 27 تیرماه
✅ اعلام رسمی اسامی پذیرفته شدگان نهایی: 30 تیرماه
✅ پذیرش مدرسه تابستانی نجوم: ساعت چهارده، روز 14 مردادماه در محل خوابگاه
✅ پایان مدرسه تابستانی نجوم: ساعت هجده، روز 17 مردادماه