مباحث مدرسه

✅ شکل گیری، تکامل و تحول دمایی سیارات
✅ آشنایی با فیزیک خورشید، تاج و پردازش تصاویر
✅ حیات فراخورشیدی: شرایط فیزیکی زیست میکروبی
✅ شیوه بهینه داده گیری علمی در رصدخانه ها

مباحث مدرسه