اساتید و مدرسان

✅ دکتر نرگس فتحعلیان (عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه پیام نور)
✅ سروش سارابی (عضو ستاد رایانش زیستی کشور، عضو دایم آیوتا خاورمیانه)
✅ جواد جعفرزاده (عضو دایم آیوتا خاورمیانه، کارشناس ارشد اخترفیزیک دانشگاه شهید بهشتی)

اساتید و مدرسان