پذیرفته شدگان نهایی

اسامی کسانی که پس از پذیرش اولیه و واریز مبلغ، به جمع پذیرفته شدگان نهایی پنجمین مدرسه تابستانی پیوسته اند.
تذکر: اگر نام شما در این لیست نیست به منزله عدم تایید واریز شما بوده است.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی در پنجمین مدرسه تابستانی:
سید محمد آیدین شجاع
افشین حلاوتی
سید جمیل عنایتی
بهزاد سخایی
بردیا قبادی بیستونی
مریم دانشی
حانیه یوسف آبادی
پرستو غزنوی
مریم یزدانی نجف آبادی
کتایون مختاری
سمیرا رحیمی
فاطمه منتظری نجف آبادی
پریسا عرب عامری

پذیرفته شدگان نهایی