تاریخ‌های مهم و برنامه زمان‌بندی

✅ انتشار اطلاعیه و آغاز ثبت نام: 18 تیر 96
✅ پایان مهلت ثبت نام: 28 تیر 96 (تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود)
✅ برگزاری کارگاه رایگان مجازی برای تمام شرکت کنندگان: 30 تیر 96
✅ مهلت ارسال نتایج پروژه کارگاه مجازی: 4 مرداد 96
✅ اعلام اسامی پذیرفته شدگان و ذخیره ها: 5 مرداد 96
✅ آخرین مهلت واریز شهریه مدرسه: 10 مرداد 96
✅ اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی: 12 مرداد 96
✅ پذیرش مدرسه تابستانی نجوم: عصر 23 مرداد 96
✅ آغاز مدرسه تابستانی نجوم: 24 مرداد 96
✅ پایان مدرسه تابستانی نجوم: 26 مرداد 96

تاریخ‌های مهم و برنامه زمان‌بندی