اطلاعات علمی

✅ رصد و تحلیل منحنی نوری سیارک ها

✅ رصد و کاهش اطلاعات ترانزیت سیاره های فراخورشیدی

✅ ارتباط و مشارکت در پروژه های علمی بین المللی

✅ استخراج و استفاده از دیتاهای آنلاین

✅ تحلیل داده های حجیم (Big Data) در نجوم