پروژه شرکت کنندگان

براساس روند تعیین شده در طی برگزاری دوره‌های گذشته مدارس تابستانی، شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهی حضور دریافت می‌کنند ولی دریافت گواهی علمی مدرسه تابستانی منوط به انجام تکالیف علمی است که توسط مدرسان دوره، تعیین و اعلام می‌شود.

به تمامی پروژه هایی که از طرف کمیته برگزاری تایید شوند گواهی علمی از طرف برگزارکنندگان و حامیان مبنی بر تایید علمی شرکت کننده براساس موضوعات مدرسه ارائه خواهد شد. همچنین پروژه برتر امکان انتشار در JOE پس از تصحیح اشکالات را خواهد داشت.

پروژه شرکت کنندگان