پذیرفته شدگان نهایی

تذکر: اگر نام شما در این لیست نیست به منزله عدم تایید واریز شما بوده است.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی در ششمین مدرسه تابستانی نجوم:
1. هومن جهانبانی (کرج)
2. فاطمه داودی (تهران)
3. محمدجواد گذرندی (دزفول)
4. احمد سراستاد (یزد)
5. زهرا عسکری (اصفهان)
6. انیسه فصیحی هرندی (کرمان)
7. شیوا رضوان پناه (رشت)
8. طیبه میرزایی رضایی (کرج)
9. آیسو اکبری (اصفهان)
10. مهدی طالبی (شاهین شهر)
11. ریحانه رادی (تهران)
12. زینب زارع (تهران)
13. سینا شعبانی (اصفهان)
14. ساحل مس فروش (شیراز)
15. زهرا غیاثوند (پاکدشت)

پذیرفته شدگان نهایی