پذیرفته شدگان نهایی

اسامی کسانی که پس از پذیرش اولیه و واریز مبلغ، به جمع پذیرفته شدگان نهایی پنجمین مدرسه تابستانی پیوسته اند.
تذکر: اگر نام شما در این لیست نیست به منزله عدم تایید واریز شما بوده است.

اسامی پذیرفته شدگان نهایی در پنجمین مدرسه تابستانی:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

پذیرفته شدگان نهایی